Beşiktaş

  • Yer Adı:: Beşiktaş
  • Şehir Türü: İlçe
  • Bağlı Merkez: İstanbul
  • Şehir Yetkilisi: Av.Mustafa Hazinedar
  • Tel.: (0212) 319 42 42

Türkiye’nin Nüfus yoğunluğu ve ekonomik açıdan en büyük ili olan İstanbul’un 39 ilçesinden biridir.

Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat HAZİNEDAR’dır. Beşiktaş Kaymakamı ise  dır.

Beşiktaş’ın tarihi ilk çağlara uzanır. O zamanlardaki adı “Taş Beşik” anlamına gelen “Kune Petro” olarak bilinir.

Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak için bu sahile beş tane direk diktiğini, bu nedenle buraya BEŞ-TAŞ adının verildiğini, zamanla bu kelimenin değişikliğe uğrayarak BEŞİK-TAŞ olduğu riayet edilmektedir.

Kanuni Sultan Süleyman zamanında bölge daha da gelişmiş ve sonraki yıllarda bu gelişme devam ederek zaman içinde esir pazarlarının kurulması, Rumeli’den Anadolu’ya geçen askerlerin ve ticari kervanların toplandıkları ve dinlendikleri yer haline geldiği bilinmektedir.

Bizans döneminde, Beşiktaş kent (sur) dışı bir yer olduğu için, yönetsel bir statüye sahip değildi. Ancak, Osmanlı döneminde yerleşme yeri kimliği kazanmaya başlayınca kent yönetimindeki yerini almıştır.
16. yüzyılda İstanbul sur dışına taşıp, Galata, Üsküdar ve İstanbul Boğazı’nın iki kıyısı boyunca yeni yerleşmelerle büyük bir metropol haline gelince, kent yönetimi de bu gelişmeye koşut biçimde düzenlendi. Geleneksel olarak bir Osmanlı kentinde yargı yetkisi yanında yönetsel görevleri de olan tek bir kadı bulunurdu. Ama İstanbul’da tek kadı’nın böyle bir yükü taşıyamayacağı görülerek kent İstanbul (suriçi) ve Bilâd-ı Selâse (üç belde) adı verilen bölgelere ayrıldı. Bilâd-ı Selâse’yi oluşturan Eyüp, Üsküdar ve Galata’ya ayrı birer kadı atandı. Beşiktaş da kentin Kâğıthane’den Rumelikavağı’na kadar uzanan Rumeli yakasının yöneticiliğini üstlenen Galata Kadılığı’na bağlandı.
19. yüzyıl başlarına kadar bu biçimde yönetilen Beşiktaş’ta bu süre içinde oluşan mahalleler şunlardı: Sinanpaşa, Vişnezade, Şenlik Dede, Ekmekçibaşı, Uzuncaova veya Rum Ali, Sormagir Odaları, Abbas Ağa, Topal Hoca, Sinanpaşa Mescidi, Çarakçı Limanı, Kılıç Ali Paşa, Hanım Kadın, Yahya Efendi, Ortaköy, Mülki Hatun, Defterburnu, Kuruçeşme, Bebek köyü ve Kayalar. 1846-1879 arasında Zaptiye Müşiriyeti, 1879-1908 arasında da Zaptiye Nezareti döneminde Beşiktaş’ın önemi arttı. Çünkü hanedanın önce Dolmabahçe Sarayı’na daha sonra da Yıldız Sarayı’na taşınmasıyla Beşiktaş kent içinde farklı bir statü kazandı.
Özellikle II. Abdülhamid döneminde (1876-1909) son derece sıkı korunan âdeta bir “yasak şehir” görünümüne büründü. Resmi adı “Zaptiye Nezareti Beyoğlu Mutasarrıflığı Beşiktaş polis memurluğu” olan ve halk arasında “Beşiktaş Muhafızlığı” diye anıldı.
Tanzimat sonrasında hızlanan devlet örgütündeki yenilenme belde yönetimindeki ilk etkisini İstanbul’da gösterdi. 1854’te şehremanetinin ve ardından Paris örnek alınarak kenti belediye dairelerine ayırma kararının ilk uygulaması olarak Beyoğlu’nda 6. Daire-i Belediye’nin kurulmasıyla bu yolda temel adım atıldı. Uygulamanın tüm kente yaygınlaşması 6 Ekim 1868 tarihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nin yayımlanmasından sonra mümkün oldu.
Bu nizamnameye göre 14 belediye dairesine ayrılan İstanbul’da Beşiktaş 7. Daire olarak nitelenir ve sınırları “Dolmabahçe’den sahilen Kayalar’a ve berren (karadan) Levend Çiftliği ve Şişli Feriköyü’ne kadar olan karyeler (köyler)” diye tanımlanır. Nizamnamenin uygulaması henüz on yılı aşmışken 5 Ekim 1877 tarihinde çıkartılan Dersaadet Belediye Kanunu ile belediye dairelerinin sayısı 20 olmuş, sınırlar yeniden çizilmiştir. Bu kanuna göre Beşiktaş merkezi Beşiktaş olan 8. Daire ile merkezi Arnavutköy olan 9. Daire’ye ayrılmıştır.
Beşiktaş da Beyoğlu Mutasarrıflığı’nın yetki alanı içindeydi. Bu yapı 1923’te Cumhuriyet’in ilanına kadar sürmüştür. Cumhuriyet döneminde bütün mutasarrıflıklar il haline getirilince İstanbul da kısa bir süre (1924-1926) üç il olarak yönetilmiş, 1926’da iller yeniden düzenlenirken Beyoğlu ile Üsküdar ilçe yapılmıştır. Beşiktaş 1930’da Beyoğlu’ndan ayrılarak ilçe statüsü kazanmış, Ortaköy ile Arnavutköy de bucak merkezi olmuştur. Aynı yıl yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu ile İstanbul’da özel yasası olan Şehremaneti yönetimi kaldırılmış, belediye kurulmuştur. Gene de İstanbul’un büyüklüğü göz önüne alınarak her ilçede bir belediye şube müdürlüğü kurulması öngörülmüştür. Bu dönemde valiler aynı zamanda belediye başkanı oldukları gibi kaymakamlar da belediye şube müdürlüğü görevini yürütmüşlerdir.
Beşiktaş’a ilk kez 1956’da ayrı bir belediye şube müdürü atanmıştır. Beşiktaş 1930’da ilçe olduğunda Abbasağa, Arnavutköy, Bebek, Cihannüma, Dikilitaş, Mecidiye, Muradiye, Ortaköy, Sinan Paşa, Teşvikiye, Türkali (eski Rumali), Vişnezade, Yıldız ve Kuruçeşme adlarını taşıyan 14 mahallesi vardı. Bunlardan Teşvikiye Mahallesi 1954’te ilçe olan Şişli’nin sınırları içine katılmıştır. Son 50 yılda oluşan yeni yerleşmelerle mahalle sayısı 23’e ulaşmıştır.

Çırağan Sarayı (1871), Dolmabahçe Sarayı (1856), Yıldız Sarayı (1898) ile kasr ve köşklerin yapılmasıyla Osmanlı İmparatorluğunun yönetim merkezi haline gelmiştir.

Ulu Önder Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın Akaretler, Spor Caddesi, 76 numaralı evde ikamet etmiş olması ve Büyük Önder’in Dolmabahçe Sarayı’nda vefatı, Beşiktaş’a Cumhuriyet tarihinde müstesna bir yer kazandırmıştır.

 

NÜFUS DURUMU

Beşiktaş İlçesinin 2015 yılı TUİK verilerine göre toplam nüfusu 190.033’tür.

İstanbul’un bazı ilçelerindeki hızlı nüfus artışı ve bölgesel gecekondulaşma Beşiktaş’ta görülmemektedir. Son yıllardaki nüfus artış oranı düzenli ve planlı bir yerleşim bölgesi özelliklerini arz etmektedir.

İlçede, üniversiteler ile çeşitli bölüm ve fakültelerinin oluşu, işyeri sayısının çokluğu ve trafiğin Boğaz Köprüsünden sonra İstanbul‘un çeşitli bölgelerine bağlantı yollarının varlığı, gündüz nüfusunun sayım nüfusuna göre birkaç misli artmasına sebep olmaktadır.

 

İDARİ YAPI

Beşiktaş İlçesi, 21.05.1930 tarih ve 1499 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1612 sayılı Kanun ile Beyoğlu ilçesinden ayrılarak ilçe haline getirilmiştir. Bucağı ve köyü yoktur. Toplam 23 mahallesi bulunup, yerleşimi tamamen şehirleşmiş yerleşim yeri karakteri taşımaktadır.

 

EĞİTİM – ÖĞRETİM DURUMU

İlçemiz günümüzde ilköğretim, lise, üniversite ve dershaneleri ile farklılık arz etmektedir. Sınırları içinde ülkenin ve Avrupa’nın en saygın üniversitelerini barındırmakta olup, bir bakıma Özel Öğretim Kurumlarının da merkezi niteliğindedir.

 

SOSYAL – KÜLTÜREL DURUM

Beşiktaş, dünyanın tarih ve kültür merkezi olan İstanbul’un merkezi ilçelerinden olup, Osmanlı döneminde hem hanedan mensuplarının ve yüksek devlet görevlilerinin hem de sıradan halkın yaşadığı bir semt olması nedeniyle çok çeşitli yapı tiplerinin bir arada görüldüğü yer olmuştur. Bu çeşitlilik Beşiktaş semtine ayrı bir güzellik katmıştır.

İlçemiz Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı, Yıldız Sarayı, Resim Heykel Müzesi ve Deniz Müzesi olmak üzere zengin müzeleri, modern kültür merkezlerine ve sanat galerilerine sahiptir.

Beşiktaş tarihi boyunca eğitim ve kültür alanına birçok ünlü kişi kazandırmış olup; bu isimlerden bazıları Barbaros Hayrettin Paşa, Süleyman Paşa, Nedim, Abdülhak Hamid Tarhan, Mehmet Bin Durmuş (Gazali), Tuzcu Baba, Baltacı Mehmet Paşa, Ahmet Vefik Paşa, İsmail Hakkı Altınbezer, Fevzi Çakmak, Faruk Nafiz Çamlıbel, Refik Erduran, Abdülhak Şinasi Hisar, Orhan Veli Kanık ve Behçet Necatigil’dir.

İlçemiz konut yapımı bakımından İstanbul’un önemli bir bölgesi niteliğine sahiptir. Özellikle Levent, Etiler ve Bebek mahalleleri modern kentleşmeye örnek teşkil etmektedir.

Mevcut binalar genellikle betonarme ve yığma yapı cinsinde olup, pek az da tarihi ahşap kagir bina vardır.

 

BEŞİKTAŞ İLÇESİ MAHALLELERİ VE MUHTARLIKLARI

 MAHALLE ADI  MUHTAR ADI  TELEFON
 Abbasağa Mahallesi  Yüksel Sağat  0212 227 83 27
 Akat Mahallesi  Murat Tayfun Kirmanlı  0212 351 21 69
 Arnavutköy Mahallesi  Sedef İrteş  0212 265 67 95
 Balmumcu Mahallesi  Cüneyt Doğan  0212 347 75 05
 Bebek Mahallesi  Ali  Aydın Onar  0212 263 33 00
 Cihannüma Mahallesi  Ertan Kurtlutepe  0212 258 79 61
 Dikilitaş Mahallesi  Nurcan Sızmaz Turan  0212 259 58 74
 Etiler Mahallesi  Seçil Eşki  0212 287 53 83
 Gayrettepe Mahallesi  Nejla Başar  0212 288 20 16
 Konaklar Mahallesi  Aslı Akyüz  0212 282 42 12
 Kuruçeşme Mahallesi  Adnan Soysal  0212 287 06 38
 Kültür Mahallesi  Dursun Gül  0212 265 07 55
 Levazım Mahallesi  Murat Uygur  0212 288 93 21
 Levent Mahallesi  Atacan Türk  0212 264 75 31
 Mecidiye Mahallesi  Cemal Şensöz  0212 261 73 30
 Muradiye Mahallesi  Cengiz Hacıömeroğlu  0212 260 41 25
 Nisbetiye Mahallesi  Hatice Ayşe Şirinler  0212 281 71 61
 Ortaköy Mahallesi  Yeşim Özer  0212 261 65 21
 Sinanpaşa Mahallesi  Salim Ergün İskent  0212 258 75 74
 Türkali Mahallesi  Ahmet Bayraktar  0212 259 87 10
 Ulus Mahallesi  Kadriye Gedik  0212 287 27 15
 Vişnezade Mahallesi  Reyhan Cinyusuf  0212 261 15 94
 Yıldız Mahallesi  Şevki Yıldırım  0212 261 50 05
Resim Galerisi

Yorum Kapalıdır.

Şehirdeki Mekanlar

Şehirde Mekanlar bulunamadı.

Şehirdeki Etkinlikler

Şehirde Etkinlik bulunamadı.

Tasarım ve Programlama Engin Tasarım